Stock CodeItem
BA.NCN.6.ZYP6BA Nylon Insert Clinch Nut x 16SWG ZYP
BA.NCN.6.A2S6BA Nylon Insert Clinch Nut Turret A2S/S